A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |    SVE

 

Broj baza na popisu: 4

DART - Europe E-theses Portal
Pristup:http://www.dart-europe.eu/basic-search.p...
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Portal više europskih zbirski doktorskih disertacija. Preko portala je mogu?e pristupiti 150 000 disertacija u cjelovitom tekstu iz 17 europskih zemalja. Više informacija: http://www.dart-europe.eu/About/info.php
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

DeGruyter - PROBNI PRISTUP
Pristup s Fakulteta:http://www.degruyter.com/browse?type_0=j...
Pristup od kuće:https://www.degruyter.com.p.vbz.ffzg.hr/...
Opis:Izdava? De Gruyter je otvorio probni pristup na svoju zbirku ?asopisa za ?itavu hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicu do 30.11.2017. De Gruyter zbirka uklju?uje više od 900 ?asopisa koji pokrivaju sva podru?ja znanosti. Više informacija:

Digitalni akademski repozitorij (DAR)
Pristup:http://dar.nsk.hr/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup
Opis:Digitalni akademski repozitorij (DAR) donosi izbor digitaliziranih starih doktorskih disertacija (1880.-1952.) i bibliografske zapise disertacija Sveu?ilišta u Zagrebu te dostupne biografske podatke autora. Repozitorij je otvoren i za prihvat suvremenih doktorskih disertacija i znanstvenih magistarskih radova. Više informacija: http://dar.nsk.hr/index.php?site=2
Vrsta baze:Zbirka doktorskih disertacija

DOAJ - Directory of Open Access Journals
Pristup:http://www.doaj.org/
Pravo pristupa:Otvoreni pristup.
Opis:Zbirka znanstvenih i stru?nih slobodno dostupnih elektroni?kih ?asopisa. Više informacija: http://www.doaj.org/doaj?func=loadTempl&...
Izdavač:Lund University Libraries, 2003.
Vrsta baze:Zbirka e-?asopisa. Baza cjelovitih tekstova.