Podaci iz CDS/ISIS-a prije konverzije
Ovaj katalog ne obnavlja se od 2008. godine.

Nova verzija kataloga, s a緐rnim podacima o dostupnosti primjeraka , nalazi se na adresi http://koha.ffzg.hr.

Rezultati pretra緄vanja

Broj rezultata: 31

1
ISSN:O352 -6712
Autor:﹊tin, Ton鎖
Naslov:Kratki dometi strana鑛e unifikacije Dalmacije
Mati鑞a publikacija:Radovi - Sveu鑙li箃e u Splitu, Filozofski fakultet Zadar, Razdio povijesnih znanosti, sv/ Vol. 36(23), str.189-201
Impresum:Zadar : Filozofski fakultet u Zadru, 1997 (1998)
UDK:329.7:949.71"19":949.75"19"
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka arheologije
MFN:1272

2
ISSN:0032-3241
Autor:萿lar, Goran
Naslov:Strana鑛a identifikacija i potpora demokraciji u Hrvatskoj
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : croatian political science review / [glavni i odgovorni urednik Nenad Zako筫k], God. 40(2003), br. 4, str. 3-24
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih znanosti, 2003
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Autor analizira strana鑛e funkcije demokratske legitimacije poretka.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * demokratska legitimnost * politi鑛e stranke * Hrvatska
UDK:329(497.5):321.7
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6992

3
ISSN:0032-3241
Autor:Kale, Eduard
Naslov:Katoli鑛o kr规anstvo i demokracija
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : croatian political science review / [glavni i odgovorni urednik Zvonko Posavec], God. 31(1994), br. 4, str. 44-49
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih znanosti, 1994
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Autor ukazuje na kr规anstvo i demokraciju kao bitne elemente europske kulturne ba箃ine.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * kr规anstvo * demokracija * Europa
UDK:329.3:28:261.7(4)
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6748

4
ISSN:0032-3241
Autor:產gar, Miljenko
Naslov:Kr规ansko shva鎍nje politike : odnos Crkve i dr綼ve
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : croatian political science review / [glavni i odgovorni urednik Zvonko Posavec], God. 31(1994), br. 4, str. 39-43
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih znanosti, 1994
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Autor definira pojmove crkve, politike i dr綼ve u tradiciji katoli鑛og kr规anstva.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * katoli鑛a Crkva * politika * dr綼va
UDK:329.3:261.7
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6747

5
ISSN:0032-3241
Autor:Brandt, Miroslav
Naslov:Etika i dru箃vo
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : croatian political science review / [glavni i odgovorni urednik Zvonko Posavec], God. 31(1994), br. 4, str. 26-30
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih znanosti, 1994
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Autor smatra da je demokracija kao vladavina naroda nedovoljno odre餰n pojam 箃o otvara prostor ka 筰renju njezinog zna鑕nja.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * etika * demokracija * dr綼va
UDK:177.7:329.3:28
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6745

6
ISSN:0032-3241
Autor:Luk筰, Branimir
Naslov:Kr规anin i politika
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : croatian political science review / [glavni i odgovorni urednik Zvonko Posavec], God. 31(1994), br. 4, str. 17-25
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih znanosti, 1994
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Autor definira politiku kao djelatnost i podru鑚e ljudskog 緄vota koje se ti鑕 mo鎖 i njezina izvr筧vanja.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * kr规anstvo * politika * mo
UDK:329.3:28:261.7
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6744

7
ISSN:0032-3241
Autor:﹊mund綼, Drago
Naslov:Kr规anski pristup demokratskom dru箃vu
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : croatian political science review / [glavni i odgovorni urednik Zvonko Posavec], God. 31(1994), br. 4, str. 4-16
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih znanosti, 1994
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Autor analizira zna鑑jke kr规anskog socijalnog u鑕nja i njihov odnos prema problemima ure餰nja suvremenog dru箃va.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * kr规anstvo * religija * dr綼va
UDK:329.3:28:261.7
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6743

8
ISSN:0350-154X
Autor:Jekni, Ranka
Naslov:Individualisti鑛e i kolektivisti鑛e kulture u kontekstu globalizacije : Hofstedeov model i njegova kritika
Mati鑞a publikacija:Revija za sociologiju : sociologijski tromjese鑞ik / [urednica Jelena Zlatkovi Winter], God. 37(2006), br. 3-4, str. 205-225
Impresum:Zagreb : Hrvatsko sociolo筴o dru箃vo, 2006
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Rad se usredoto鑥je na individualizam i kolektivizam kao dimenzije modela "nacionalne kulture" Geerta Hofstedea.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * globalizacija * Geert Hofstede * individualizam * kolektivizam
UDK:329:316.7
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:6565

9
ISSN:0032-3241
Autor:Brklja鑙, Ivo
Naslov:Modeli socijalisti鑛e privrede i dru箃va
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : 鑑sopis za politi鑛e znanosti / [glavni i odgovorni urednik Radovan Vukadinovi鎉, God. 14(1977), br. 1, str. 64-89
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih nauka : Centar za kulturnu djelatnost, 1977
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Analizira se koncept socijalisti鑛og politi鑛og upravljanja.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * socijalizam * gospodarstvo * dru箃vo
UDK:316.334.3:329.14:316.7
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5893

10
ISSN:0032-3241
Autor:Rodin, Davor
Naslov:Depolitizacija kao sporno sredstvo obrane liberalne demokracije ili njena semanti鑛a i logi鑛a legitimacija
Mati鑞a publikacija:Politi鑛a misao : 鑑sopis za politi鑛e znanosti / [glavni i odgovorni urednik Davor Rodin], God. 28(1991), br. 3, str. 9-19
Impresum:Zagreb : Fakultet politi鑛ih nauka, 1991
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Bibliografija. - Summary
Sa緀tak:Autor izla緀 mogu鎛osti razrje筫nja opreka inherentnih liberalnoj demokraciji.
Klju鑞e rije鑙:sociologija politike * liberalna demokracija * Herman Luebbe * Niklas Luhmann
UDK:321.7:329.12
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:5410

11
ISSN:0351-3424
Autor:Dragi鑕vi, Miroslav
Naslov:Izazovi jugoslavenskog turizma
Mati鑞a publikacija:Zbornik tre鎒g programa radio Zagreba / glavni urednik Marko Lehpamer, (1985), br. 11, str. 37-45
Impresum:Zagreb : Radio Zagreb, 1985
Napomena:Tromjese鑞ik. - Bibliografske bilje筴e uz tekst
Sa緀tak:Govori se o kompleksnim odnosima izme饀 kulturnih i ekonomskih faktora prema turizmu u biv筼j Jugoslaviji.
Klju鑞e rije鑙:sociologija kulture * turizam * biv筧 Jugoslavija
UDK:329.14:316.7
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:4271

12
ISSN:1330-0288
Autor:萯zmi, Ivan
Naslov:Neka bitna obilje緅a ameri鑛og fraternalizma : (u povodu 100. obljetnice Hrvatske bratske zajednice)
Mati鑞a publikacija:Dru箃vena istra緄vanja : 鑑sopis za op鎍 dru箃vena pitanja / [glavni i odgovorni urednik Sini筧 Zrin硅ak], God. 2(1993), br. 6(8), str. 1005-1020
Impresum:Zagreb : Institut za primijenjena istra緄vanja Sveu鑙li箃a u Zagrebu, 1993
Napomena:Bibliografske bilje筴e uz tekst. - Summary. - Zussamenfassung
Sa緀tak:Ameri鑛i fraternalizam pripada najsna緉ijim socijalnim pokretima u povijesti SAD. Njegov osnovni program jest osobno i obiteljsko osiguranje za slu鑑j bolesti ili smrti.
Klju鑞e rije鑙:SAD * Hrvatska bratska zajednica * fraternalizam * socijalni pokreti
UDK:329.7(73)
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka sociologije, http://www.knjiznice.ffzg.hr/sociologija
MFN:1085

13
Autor(i):Broz, Josip Tito
Naslov:萫trdeset godina revolucionarne borbe Komunisti鑛e partije Jugoslavije / Josip Broz Tito
Impresum:Beograd : Kultura , 1959
Materijalni opis:44 str. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Nakladni鑛a cjelina:Politi鑛a biblioteka
Klju鑞e rije鑙:Komunisti鑛a partija Jugoslavije
UDK:329.7(497.1)
Signatura:SF 5496
Inventarni broj:22541
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:16545

14
Autor(i):Lenin, Vladimir Il'i Ul'janov
Naslov:Oportunizam i slom II internacionale / V. I. Lenjin
Impresum:Zagreb : Kultura , 1946
Materijalni opis:18 str. ; 19 cm
Jezik:hrvatski
Nakladni鑛a cjelina:Biblioteka marksizma-lenjinizma
Napomena:Bibliografske bilje筴e uz tekst
Klju鑞e rije鑙:povijest - internacionala * druga internacionala
UDK:94:329.7=163.42
Signatura:SF 11534
Inventarni broj:11650
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:16263

15
Autor(i):Ziherl, Boris
Naslov:Komunizam i otad綽ina / Boris Ziherl
Impresum:Zagreb : Naprijed , 1949
Materijalni opis:54 str. ; 17 cm
Jezik:hrvatski
Nakladni鑛a cjelina:Mala politi鑛a biblioteka ; 7
Klju鑞e rije鑙:Komunizam
UDK:329.7=163.42
Signatura:SF 5035-7
Inventarni broj:14725
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:15529

16
Autor(i):Anderson, Evelyn
Naslov:萫ki ili nakovanj : kratak prikaz istorije nema鑛og radni鑛og pokreta / Ivelin Anderson ; [preveo V. B. S. ; predgovor Mihe Rigla]
Impresum:Beograd : Rad , 1955
Materijalni opis:253 str. ; 20 cm
Jezik:srpski
Nakladni鑛a cjelina:Biblioteka istorije me饀narodnog radni鑛og i socijalisti鑛og pokreta
Napomena:Prijevod djela: Hammer or anvil / Evelyn Anderson. - Kazalo
Klju鑞e rije鑙:Njema鑛a - povijest - radni鑛i pokret
UDK:94(430):329.7=163.41
Signatura:SF 11385
Inventarni broj:18251
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:14014

17
Autor(i):Tucovi, Dimitrije
Naslov:Izabrani spisi / Dimitrije Tucovi
Impresum:Beograd : Prosveta , 1949
Materijalni opis:2 sv. (LXVII, 348; 354 str.) ; 22 cm
Jezik:srpski
Napomena:Sv. I, str. [VII]-LXVII: Predgovor. - Str. [331]-351: Bibliografija
Klju鑞e rije鑙:radni鑛i pokret
UDK:329.7
Signatura:SF 14330-1
Inventarni broj:14768, 14934
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:12427

18
Autor(i):Broz, Josip Tito
Naslov:萫trdeset godina revolucionarne borbe Komunisti鑛e partije Jugoslavije / Josip Broz Tito
Impresum:Beograd : Kultura , 1959
Materijalni opis:44 str. ; 18 cm
Jezik:hrvatski
Nakladni鑛a cjelina:Politi鑛a biblioteka
Klju鑞e rije鑙:Komunisti鑛a partija Jugoslavije
UDK:329.7(497.1)
Signatura:SF 5496
Inventarni broj:22541
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:12403

19
Autor(i):Jela鑙, Aleksije
Naslov:Selja鑛i pokret u Hrvatskoj i Slavoniji godine 1848-1849 : studija iz hrvatske socijalno-politi鑛e i kulturne istorije / Aleksije Jela鑙
Impresum:Zagreb : pisac , 1925
Materijalni opis:147 str. ; 19 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Bilje筴e uz tekst
Klju鑞e rije鑙:Hrvatska - selja鑛i pokret - 1848.-1849.
UDK:94:329.7(497.5)
Signatura:SF 11620
Inventarni broj:8281
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:12153

20
Autor(i):Anderson, Evelyn
Naslov:萫ki ili nakovanj : kratak prikaz istorije nema鑛og radni鑛og pokreta / Ivelin Anderson ; [preveo V. B. S. ; predgovor Mihe Rigla]
Impresum:Beograd : Rad , 1955
Materijalni opis:253 str. ; 20 cm
Jezik:srpski
Nakladni鑛a cjelina:Biblioteka istorije me饀narodnog radni鑛og i socijalisti鑛og pokreta
Napomena:Prijevod djela: Hammer or anvil / Evelyn Anderson. - Kazalo
Klju鑞e rije鑙:Njema鑛a - povijest - radni鑛i pokret
UDK:94(430):329.7=163.41
Signatura:SF 11385
Inventarni broj:18251
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:11579

21
Autor(i):Raj鑕vi, Vojo
Naslov:Studenstki pokret na zagreba鑛om sveu鑙li箃u izme饀 dva rata : 1918-1941 / Vojo Raj鑕vi
Impresum:Zagreb : Mladost , 1959
Materijalni opis:309 str., [30] str. s tablama : ilustr ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:Str. 5-7: Predgovor / Grga Gamulin. - Bibliograf. bilje筴e uz tekst. - Kazalo imena
Klju鑞e rije鑙:Hrvatska - povijest - studentski pokret - 1918.-1941. * Sveu鑙li箃e - Zagreb - 1918.-1941. * Zagreba鑛o sveu鑙li箃e - studentski pokret - 1918.-1941.
UDK:94(497.5)"1918/1941":329.7
Signatura:SF 11468
Inventarni broj:23178
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Zavoda za slavensku filologiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/slavfilologija
MFN:15510

22
Autor(i):Kaclerovi, Tri筧
Naslov:Cimervaldska konferencija : apel srpskih socijalista civilizovanom svetu / Tri筧 Kaclerovi
Impresum:Beograd : Narodni univerzitet , 1951
Materijalni opis:80 str. ; 20 cm
Jezik:srpski
Nakladni鑛a cjelina:Dokumenti iz istorije radni鑛og pokreta Srbije
Klju鑞e rije鑙:Srbija * socijaldemokrati * Srpska socijaldemokratska partija * Cimervaldski pokret * ﹙icarska * 1915-1916
UDK:329.7(494)"1915/1916"
Signatura:(D-3914)
Inventarni broj:3595
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za povijest, http://www.knjiznice.ffzg.hr/povijest
MFN:9388

23
ISSN:1330-0288
Autor:萯zmi, Ivan
Naslov:Neka bitna obilje緅a ameri鑛og fraternalizma : (u povodu 100. obljetnice Hrvatske bratske zajednice)
Mati鑞a publikacija:Dru箃vena istra緄vanja : 鑑sopis za op鎍 dru箃vena pitanja / [glavni i odgovorni urednik Sini筧 Zrin硅ak]
Impresum:Zagreb : Institut dru箃venih znanosti "Ivo Pilar", 1993
Napomena:Izvorni znanstveni rad; . - Tema broja: Sociologija Dinka Toma筰鎍
Sa緀tak:Summary
Klju鑞e rije鑙:pedagogija
UDK:329.7(73)
SignaturaPE C 464
Vrsta gra餰:萳anak
Knji緉ica:Zbirka pedagogije
MFN:1110

24
Autor(i):Cazi, Josip
Naslov:Radni鑛i pokret Hrvatske : (1860 - 1896) / Josip Cazi
Impresum:Beograd : Rad , 1962
Materijalni opis:167 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Nakladni鑛a cjelina:Jugoslovenski radni鑛i pokret
Klju鑞e rije鑙:politika * socijalisti鑛e organizacije * sindikalne organizacije * radni鑛i pokret * Hrvatska * osamdesete godine
UDK:329:323.332:316.323.7(497.5)
Signatura:PE k1 CAZ r
Inventarni broj:7639
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:8228

25
Autor(i):Lenjin, V. I.
Naslov:Dje鑚a bolest "ljevi鑑rstva" u komunizmu / V. I. Lenjin
Impresum:Beograd : Kultura , 1949
Materijalni opis:101 str. ; 19 cm
Jezik:srpski
Nakladni鑛a cjelina:Biblioteka marksizma-lenjinizma
Klju鑞e rije鑙:politi鑛i pokreti
UDK:329.7
Signatura:PE B 715 DEP
Inventarni broj:3394
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:7787

26
Autor(i):Kalinin, M. I.
Naslov:O kommunisti鑕skom vospitanii i oby鑕nii : sbornik statej i re鑕j 1924-1945 / M. I. Kalinin
Impresum:Moskva : Akademija pedagogi鑕skih nauk RSFSR , 1948
Materijalni opis:232 str. ; 21 cm
Jezik:ruski
Klju鑞e rije鑙:odgoj * obrazovanje * politi鑛i pokret
UDK:37:329.7
Signatura:PE B 544
Inventarni broj:2850
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:4571

27
Autor(i):Kalinjin, M. I.
Naslov:O komunisti鑛om odgoju / M. I. Kalinjin
Izdanje:1. izd
Impresum:Zagreb : Kultura , 1946
Materijalni opis:303 str. ; 20 cm
Jezik:hrvatski
Klju鑞e rije鑙:odgoj * politi鑛i pokreti
UDK:37:329.7
Signatura:PE B 303
Inventarni broj:1962
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:4496

28
Naslov:Vedri pionirski sastanci / pripremio Mladen Karitnik
Impresum:Zagreb : Biblioteka Saveza pionira NR Hrvatske , 1953
Materijalni opis:112 str. : ilustr. ; 23 cm
Jezik:hrvatski
Nakladni鑛a cjelina:Biblioteka Saveza pionira NR Hrvatske ; 16
Napomena:4. dio
Klju鑞e rije鑙:politi鑛i pokreti
UDK:329.7
Signatura:PE C 2186
Inventarni broj:7471
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:2918

29
Autor(i):Rumjancev, A. M.
Naslov:Politi鑛a ekonomija socijalizma / A. M. Rumunjcev i autorski kolektiv ; prijevod Sanja Ple筫 ; pogovor Aleksandar M. Vaci
Impresum:Zagreb : Centar za kulturnu djelatnost , 1982
Materijalni opis:475 str. ; 24 cm
Jezik:hrvatski
Nakladni鑛a cjelina:Ekonomska biblioteka
Napomena:Prijevod djela: Politi鑕skaja ekonomija
Klju鑞e rije鑙:politi鑛i pokreti * ekonomija
UDK:329.7:33
Signatura:PE C 3119
Inventarni broj:14063
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za pedagogiju, http://www.knjiznice.ffzg.hr/pedagogija
MFN:422

30
Autor(i):Ivekovi, Mladen
Naslov:Hrvatska lijeva inteligencija 1918-1945 / Mladen Ivekovi ; suradnici Vjekoslav Bratuli ... [et al.]
Impresum:Zagreb : Naprijed , 1970
Materijalni opis:2 sv. ; 22 cm
Jezik:hrvatski
Napomena:DEPO NSK
Klju鑞e rije鑙:politi鑛e partije i pokreti * kulturni kontekst dru箃venog 緄vota
Podaci o svescima:1. knj. : 1918-1941. - 422 str.
2. knj. : 1941-1945. - 310 str.
UDK:329 * 316.7
Signatura:329 IVE H(1,2)
Inventarni broj:1697, 1698
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za komparativnu knji緀vnost, http://www.knjiznice.ffzg.hr/komparativna
MFN:2805

31
Autor(i):Bulferetti, Luigi
Naslov:Socialismo risorgimentale / Luigi Bulferetti
Impresum:Torino : Einaudi , 1949
Materijalni opis:396 str., [5] listova s tablama ; 22 cm
Jezik:talijanski
Nakladni鑛a cjelina:Biblioteca di cultura storica ; 37
Napomena:Kazalo
Klju鑞e rije鑙:povijest * Risorgimento * talijanski narodni preporod * politika * politi鑛i pokreti * socijalizam * Italija
UDK:329.7(450)
Signatura:TA 3 BULF.L s
Inventarni broj:1907
Vrsta gra餰:knjiga
Knji緉ica:Knji緉ica Odsjeka za talijanistiku, http://www.knjiznice.ffzg.hr/talijanistika
MFN:8675

Upit: UDC_swish=(329.7 )

login