PSIHOLOŠKI ASPEKTI NEZAPOSLENOSTI: zbornik radova XII. ljetne psihologijske škole, Silba, 2002.  
     pretraživanje Pretraži! .. Naslovnica .. Impresum .. Sadržaj .. Pretraživanje .. Studenti .. Linkovi ..  
Sadržaj:
Uvodne napomene
 
1. Određenje i razmjeri nezaposlenosti
 
2. Uzroci nezaposlenosti
 
3. Psihološke i socijalne
posljedice nezaposlenosti
 
4. Suočavanje pojedinca s nezaposlenošću
 
5. Suzbijanje nezaposlenosti
 

5.1. Suzbijanje
nezaposlenosti:
moguće društveno-
ekonomske mjere

5.2. Mjere hrvatske
vlade za suzbijanje
nezaposlenosti

5.3. Kritike vladinog
programa
zapošljavanja

 
Literatura
 

5.2. Mjere hrvatske vlade za suzbijanje nezaposlenosti

Hana Nauolo

Registrirana nezaposlenost u Hrvatskoj je od početka 80-ih gotovo u neprestanom porastu, a od početka 90-ih, za našu zemlju je karakteristična masovna nezaposlenost. Krajem studenog 2001. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) registrirano je 385,3 tisuća nezaposlenih, što, uz broj zaposlenih od 1 333,3 tisuće daje stopu nezaposlenosti od 22,3 %. U siječnju 2002. godine Vlada RH je predložila niz mjera kojima se sufinancira zapošljavanje, samozapošljavanje i obrazovanje nezaposlenih osoba u cilju smanjenja nezaposlenosti pod nazivom "Program poticanja zapošljavanja". Riječ je o šest programa koji su poznati pod sljedećim nazivima: A. "S faksa na posao"; B. "Iz učionice u radionicu"; C. "Učenjem do posla za sve"; D. "Iskustvom do profita"; E. "Šansa i za nas"; F. "Posao za branitelje". Slijedi kratki prikaz svakog programa.

A. S faksa na posao

Cilj programa je zaposliti sve mlade osobe visoke stručne spreme do 27 godina starosti, skratiti vrijeme studiranja, poticati povratak u mjesta prebivališta, destimulirati njihov odlazak u inozemstvo, pružiti im mogućnost stjecanja znanja i postizanja samostalnosti u zanimanjima za koja su se školovali, prepoznati osobe s poduzetničkim potencijalima s ciljem samozapošljavanja te im omogućiti ravnopravno natjecanje na tržištu rada. Ciljana skupina su sve mlade osobe VSS do 27 godina života prijavljene u evidenciju nezaposlenih, koje su u prosječnom roku završile školovanje te studenti koji će u ovoj godini završiti školovanje. U okviru programa "S faksa na posao" predloženo je pet poticajnih mjera (A1.-A5.).

A1. Sufinanciranje zapošljavanja u državnoj upravi i javnim poduzećima - "Dvojčeki"
Na temelju ove mjere poslodavcu bi se subvencionirao trošak 60 % bruto plaće zaposlenika u trajanju 20 mjeseci za državnu upravu i 12 mjeseci za javna poduzeća. Obveza poslodavca bi bila zadržavanje primljenih osoba u radnom odnosu do kraja sufinanciranog razdoblja.

A2. Sufinanciranje zapošljavanja mladih osoba na razvojno-istraživačkim projektima
Poslodavcu bi se subvencioniralo 80 % bruto plaće zaposlenika u razdoblju trajanja projekta, a najduže 24 mjeseca te, ukoliko postoji potreba za daljnjim angažiranjem sufinancirane osobe, poslodavcu će se vršiti povrat doprinosa na i iz bruto plaće za razdoblje od 12 mjeseci, uz uvjet dvostrukog zadržavanja u radnom odnosu. Obveza poslodavca je zadržavanje primljenih u radnom odnosu prema trajanju projekta.

A3. Sufinanciranje zapošljavanja na područjima posebne državne skrbi i područjima gdje su potrebe za deficitarnim zanimanjima
Poslodavcu bi se subvencioniralo 80 % bruto plaće zaposlenika u prvoj godini rada, 60 % plaće u drugoj godini rada, te 40 % bruto plaće zaposlenika u trećoj godini rada. Obveza poslodavca je zadržavanje osobe u radnom odnosu 36 mjeseci. Posebna pogodnost za poslodavca slijedi ako poslodavac po isteku razdoblja sufinanciranja zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme tako da bi mu se isplatio jednokratni iznos od 1116 EUR u kunskoj protuvrijednosti po svakoj tako zaposlenoj osobi, uz obvezu da istu zadrži najmanje još 12 mjeseci u radnom odnosu. Jednokratni iznos od 1116 EUR poslodavac može koristiti u tijeku sufinanciranja za obrazovne svrhe, ali samo za verificirane programe. Pogodnosti za nezaposlenu osobu su sljedeće: nezaposlenoj osobi, koja je spremna zaposliti se na područjima posebne državne skrbi, slabije razvijenim krajevima i otocima, može se ponuditi stimulacija u iznosu od 2541 EUR u kunskoj protuvrijednosti, uz uvjet da najmanje 36 mjeseci ne smije poslodavcu otkazati ugovor o radu.

A4. Sufinanciranje zapošljavanja na tržištu rada (privatni sektor)
Poslodavcu bi se subvencioniralo 60 % bruto plaće zaposlenika za razdoblje od 12 mjeseci, a obveza poslodavca je zadržavanje zaposlenika u radnom odnosu 24 mjeseca. Ako poslodavac po isteku obveze dvostrukog zadržavanja u radnom odnosu zaključi ugovor u radu na neodređeno vrijeme, isplatiti će mu se jednokratni iznos od 1116 EUR u kunskoj protuvrijednosti po svakoj tako zaposlenoj osobi, uz obvezu da istu zadrži najmanje još 12 mjeseci u radnom odnosu. Taj iznos poslodavac može koristiti za iste svrhe kao i u (3).

A5. Kreditiranje samozapošljavanja
Cilj ovog programa je poticanje samozapošljavanja putem stručne pomoći, obrazovanja za samostalnu poduzetničku aktivnost i povoljnog kreditiranja poduzetničke aktivnosti.
Budući da nisu sve mlade osobe spremne niti sposobne za samozapošljavanje, predviđeno je stručno utvrđivanje onih koji po svojim interesima, motivaciji i sposobnostima za samostalno vođenje posla mogu biti potencijalni poduzetnici.

Troškovi programa A. Za provedbu cijelog programa "S faksa na posao" potrebno je 707,45 milijuna kuna, uz obuhvat 18 500 osoba.

B. Iz učionice u radionicu

B1. Sufinanciranje zapošljavanja osoba KV-VKV zanimanja bez radnog iskustva u obrtništvu
Cilj mjere je osposobljavanje osoba KV-VKV zanimanja u praktičnom i teoretskom dijelu zvanja s posebnim naglaskom na sposobnost praćenja novih tehnologija u zanimanju i usavršavanja u struci. Ciljana skupina su osobe KV i VKV zanimanja bez radnog iskustva, koje su na evidenciji HZZ-a duže od 6 mjeseci u obrtništvu u zanimanju za koje su se školovale, te osobe bez radnog iskustva koje su završile školovanje u školskoj godini 2000./2001. i nadalje svake iduće godine. Poslodavcu se subvencionira bruto plaća zaposlenika u iznosu od 100% u trajanju 6 mjeseci temeljem 1 500 kn neto plaće i sveukupnih doprinosa i poreza na i iz plaće. Nakon šestomjesečnog financiranja, poslodavcu se vrši povrat doprinosa na i iz bruto plaće, što čini 37,2 % troška plaće zaposlenika u trajanju od 18 mjeseci. Ako se hrvatski branitelj uklapa u ciljanu skupinu, tad se nakon šestomjesečnog financiranja poslodavcu vrši povrat 70 % troška bruto plaće u 6 mjeseci rada i 50 % u daljnjih 12 mjeseci. Poslodavac je dužan sa zaposlenikom sklopiti ugovor radu na 24 mjeseca s time da zaposlenika može u prva 3 mjeseca zamijeniti.

Troškovi programa. Program bi obuhvatio 2 941 osobu za čiju bi realizaciju bilo potrebno 78,8 milijuna kuna.

C. Učenjem do posla za sve

C1. Sufinanciranje zapošljavanja osoba bez radnog iskustva (uz izuzeće osoba koje ulaze u programe A i B)
Ciljana skupina su osobe do 30 godina starosti bez radnog iskustva koje su najmanje 30 dana na evidenciji HZZ-a te osobe koje imaju obvezu stažiranja i polaganja državnog ispita koje ne mogu imati radnog staža u zanimanju. HZZ poslodavcu subvencionira bruto plaću zaposlenika do iznosa koji je definiran doprinosima na i iz bruto plaće (37,2 %) u trajanju od 12 mjeseci. Poslodavac može dobiti jednokratni iznos od 1116 EUR u kunskoj protuvrijednosti ako odmah s nezaposlenom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te ako sklopi ugovor s nezaposlenom osobom na neodređeno vrijeme, nakon isteka o radu na određeno vrijeme.

C2. Obrazovne aktivnosti: uvođenja u posao, stručno osposobljavanje, prekvalifikacija, dokvalifikacija i stručno usavršavanje za poznatog i nepoznatog poslodavca
Ciljana skupina su sve nezaposlene osobe koje su najmanje 30 dana u evidenciji HZZ-a. Osobe mogu imati radni staž, a godine starosti i razina stručne spreme nije određena. Za programe uvođenja u posao poslodavcu se omogućuje povrat doprinosa na i iz bruto plaće (37,2 %), prema vremenu trajanja aktivnosti, a u najdužem trajanju do 12 mjeseci. Vrijeme trajanja uvođenja u posao određuje se sukladno složenosti poslova koje će nezaposlena osoba obavljati, a posebne pogodnosti za poslodavca su jednake, kao i u C1. Kada se radi o obrazovnim aktivnostima za poznatog poslodavca i u cilju zadržavanja postojeće zaposlenosti, poslodavcu će se sufinancirati 80 % obrazovnih troškova i 20 % materijalnih troškova.

Troškovi programa C. Za provedbu Programa C bilo bi potrebno 194,33 milijuna kuna uz obuhvat 11 311 osoba.

D. Iskustvom do profita

D1. Sufinanciranje zapošljavanja ženskih osoba iznad 45 godina starosti te muških osoba iznad 50 godina starosti
Na temelju ove mjere HZZ bi poslodavcu subvencionirao bruto plaću zaposlenika u iznosu od 100 % na osnovi 2 500 kn neto plaće i sveukupnih doprinosa poreza na i iz plaće u trajanju od 6 mjeseci. Osim toga, ako poslodavac zaposlenika zadrži u radnom odnosu, Zavod će poslodavcu vratiti doprinose na i iz bruto plaće zaposlenika za razdoblje do 12 mjeseci.

Trošak programa D. Programom D bi se obuhvatilo 700 osoba, za što bi bilo potrebno 39,96 milijuna kuna.

E. Šansa i za nas

E1. Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom
Ciljana skupina su osobe čija je invalidnost utvrđena do 15. godine života. Poslodavcu bi se subvencioniralo 80 % troškova nastave (instruktaže) i materijalnih troškova osposobljavanja, kao i dio plaće zaposlenika u visini iznosa minimalne novčane pomoći za vrijeme osposobljavanja u trajanju od 12 mjeseci. Ako poslodavac osposobljenu osobu želi zadržati na neodređeno vrijeme, Zavod će mu isplatiti jednokratnu novčanu stimulaciju od 1116 EUR u kunskoj protuvrijednosti, uz uvjet da osposobljenu osobu zadrži u radnom odnosu najmanje 24 mjeseca, ili, ako poslodavac želi, postoji mogućnost kreditiranja troškova adaptacije radnog mjesta uz obvezu zadržavanja zaposlenika u radnom odnosu najmanje za odobreno razdoblje otplate kredita, ili, ako to invalidna osoba koja je prošla predviđeno razdoblje osposobljavanja želi, postoji mogućnost kreditiranja adaptacije vlastitog radnog mjesta.

E2. Sufinanciranje zapošljavanja osoba s invaliditetom i osoba s faktorom otežane zapošljivosti
Ciljana skupina su ostale invalidne osobe (invalidi domovinskog rata, invalidi rada sa smanjenom radnom sposobnošću, mirnodopski vojni invalidi i civilni ratni invalidi), te nezaposlene osobe s otežanim faktorom zapošljivosti prema procjeni službe profesionalne orjentacije HZZ-a. HZZ bi poslodavcu subvencionirao 60 % troškova nastave (instruktaže) i 20 % materijalnih troškova osposobljavanja, kao i dio plaće zaposlenika u visini minimalne novčane pomoći u trajanju od 12 mjeseci. Poslodavac je invalidnu osobu dužan zaposliti na određeno vrijeme dok traje osposobljavanje. Ako poslodavac osposobljenu osobu želi zadržati na neodređeno vrijeme, Zavod će mu isplatiti jednokratnu novčanu stimulaciju od 2000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, uz uvjet da osposobljenu osobu zadrži u radnom odnosu najmanje 24 mjeseca.

Troškovi programa E. Za provedbu Programa E potrebno je 33 milijuna kuna, uz obuhvat 800 osoba.

F. posao za branitelje

F1. Sufinanciranje zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja, te nezaposlene djece i supružnika poginulih i nestalih branitelja
HZZ bi poslodavcu subvencionirao 70 % iznosa bruto plaće i doprinosa na bruto plaću u prvoj godini, te 50 % iznosa bruto plaće i doprinosa na bruto plaću u drugoj godini. Ako poslodavac odmah s nezaposlenom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme te potpiše ugovor sa Zavodom o sufinanciranju, Zavod će poslodavcu isplatiti jednokratni iznos od 1116 EUR u kunskoj protuvrijednosti po svakoj tako zaposlenoj osobi. Ako poslodavac sklopi s nezaposlenom osobom ugovor o radu na određeno vrijeme, te potpiše ugovor o sufinanciranju, nakon isteka ugovora o radu na određeno vrijeme, Zavod mu može isplatiti jednokratni iznos od 1116 EUR u kunskoj protuvrijednosti, ako s takvom osobom sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Troškovi programa F. Programom F bi bilo obuhvaćeno 2 520 osoba. Za ostvarenje programa potrebno je 187,45 milijuna kuna.>>> 5.3. Kritike vladinog programa zapošljavanja

^