PSIHOLOŠKI ASPEKTI NEZAPOSLENOSTI: zbornik radova XII. ljetne psihologijske škole, Silba, 2002.  
     pretraživanje Pretraži! .. Naslovnica .. Impresum .. Sadržaj .. Pretraživanje .. Studenti .. Linkovi ..  
Sadržaj:
Uvodne napomene
 
1. Određenje i razmjeri nezaposlenosti
 

1.1. Definicije i
mjerenje
nezaposlenosti

1.2. Metodologija
praćenja
nezaposlenosti u
Hrvatskoj i svijetu

1.3. Razmjeri
nezaposlenosti u
svijetu

1.4. Nezaposlenost u
Hrvatskoj: stanje i
trendovi

 
2. Uzroci nezaposlenosti
 
3. Psihološke i socijalne posljedice nezaposlenosti
 
4. Suočavanje pojedinca s nezaposlenošću
 
5. Suzbijanje nezaposlenosti
 
Literatura
 

1.4. Nezaposlenost u Hrvatskoj: stanje i trendovi

Barbara Babić i Mirta Galešić

Kretanje broja nezaposlenih

Prosječan broj nezaposlenih u Hrvatskoj raste umjereno ali kontinuirano od 1952. godine, kada je bilo 13 576 nezaposlenih, do otprilike 1989. godine u kojoj je zabilježeno prosječno 139 878 nezaposlenih. Tada dolazi do naglog povećanja broja nezaposlenih koje traje do 1991. godine kada ima prosječno 253 670 nezaposlenih. Između 1991. i 1995. godine nastupa razdoblje u kojemu dolazi do pada nezaposlenosti (prosječno 240 601 nezaposlenih u 1995. godini). Međutim, nakon toga ponovno dolazi do naglog rasta. Tako je krajem 2001. godine broj nezaposlenih prema administrativnim izvorima dosegao 395 141 osoba (slika 4.1.; HZZ, 2002b).

 

Slika 4.1.
Slika 4.1: Kretanje broja nezaposlenih osoba od 1952. do 2001. prema prosječnom broju nezaposlenosti i prema stanju 31.12. (Izvor: HZZ, 2002b)

 

Kao što smo vidjeli na slici 2.2., postoje razlike između podataka o nezaposlenosti dobivenih iz administrativnih izvora i iz Ankete o radnoj snazi. Prema administrativnim izvorima (tablica 4.1), 2001. godine u Republici Hrvatskoj bilo je prosječno 1 728 503 radno aktivnih stanovnika, što je 1,7 posto više nego u 2000. godini. Od toga je 1 348 308 osoba bilo zaposleno, a 380 195 nezaposleno. Stopa nezaposlenosti u 2001. godini iznosila je prosječno 22,0 posto, odnosno bila je za 0,9 posto veća nego u 2000. godini. (HZZ, 2002j).

Tablica 4.1. Struktura aktivnog stanovništva prema administrativnim izvorima, godišnji prosjek 2000. i 2001.
  2000 2001 Index
Aktivno stanovništvo
Zaposleni
Nezaposleni
Stopa registrirane nezaposlenosti
1.698.829
1.340.958
357.872
21,1
1.728.503
1.348.308
385.195
22,0
101,7
100,5
106,2
-
Izvor: HZZ, 2002j.

Prema Anketi o radnoj snazi broj i struktura aktivnog stanovništva je drugačija zbog različitog definiranja zaposlenog i nezaposlenog stanovništva (tablica 4.2; DZS, 2002a). U drugom polugodištu 2001. godine prema Anketi je bilo 1.767 tisuća aktivnih stanovnika, što predstavlja smanjenje od 6,7 posto u odnosu na 2000. godinu. Od toga je bilo 1 478 zaposlenih i 289 tisuća nezaposlenih osoba. Stopa nezaposlenosti krajem 2001. godine prema anketi iznosila je 16,3 posto, što je za 0,7 posto manje nego u istom razdoblju 2000. godine.

Tablica 4.2. Struktura aktivnog stanovništva prema anketi o radnoj snazi
  2000./I. 2000./II. 2001./I. 2001./II. 2002./I.
Aktivno stanovništvo (tis.)
Zaposleni (tis.)
Nezaposleni (tis.)
Stopa aktivnosti * (%)
Stopa zaposlenosti ** (%)
Stopa nezaposlenosti *** (%)
1806
1534
273
50,3
42,8
15,1
1894
1572
322
51,1
42,4
17
1724
1460
264
49
41,5
15,3
1767
1478
289
50,3
42,1
16,3
1794
1521
273
50,9
43,1
15,2
Izvor: DZS, 2002a.

* Stopa aktivnosti je postotni udio aktivnog stanovništva (radne snage) u radno sposobnom stanovništvu (sve osobe starije od 15 godina).
** Stopa zaposlenosti je postotni udio zaposlenih u radno sposobnom stanovništvu.
*** Stopa nezaposlenosti je postotni udio nezaposlenih u aktivnom stanovništvu (radnoj snazi).

Sezonske promjene nezaposlenosti i zaposlenosti

Nezaposlenost i zaposlenost se mijenjaju iz mjeseca u mjesec (slika 4.2). Glavni razlog tomu je povećanje broja zaposlenih u proljetnim i ljetnim mjesecima zbog povećanog zapošljavanja u turizmu i pratećim uslužnim djelatnostima. Stopa rasta nezaposlenosti je u zimskim mjesecima pozitivna, odnosno dolazi do povećanja nezaposlenosti. Nasuprot tomu, u ljetnim mjesecima stopa rasta je negativna, to jest nezaposlenost se smanjuje (HZZ, 2002j). Izuzetak je srpanj kada se na Zavod prijavljuje znatan broj učenika i studenata koji su netom završili školovanje.

 

Slika 4.2.
Slika 4.2: Stope rasta/pada nezaposlenosti po mjesecima u 2001. godini (Izvor: HZZ, 2002j)

 

Struktura nezaposlenih osoba

Hrvatski Zavod za zapošljavanje vodi evidenciju o strukturi nezaposlenih prema dobi, spolu, razini obrazovanja, zanimanju, radnom iskustvu, prebivalištu, ekonomskoj aktivnosti, trajanju nezaposlenosti, radnoj sposobnosti i temelju prestanka radnog odnosa. Ti su podaci u nastavku prikazani usporedo s podacima o široj populaciji.

Struktura nezaposlenih prema spolu
Od svih nezaposlenih u Hrvatskoj oko 55 posto su žene (tablica 4.3; HZZ, 2002a), dok ih je u ukupnom aktivnom stanovništvu samo 44,4 posto (DZS, 2002a). U odnosu na 2000. godinu, udio žena u prosječnoj godišnjoj nezaposlenosti se povećao sa 52,7 na 53,5 posto, odnosno, prosječna nezaposlenost žena u 2001. godini povećala se za 7,9 posto (HZZ, 2002a). Taj je trend nastavljen i u 2002. godini (slika 4.3; HZZ, 2002g).

 

Tablica 4.3. Broj evidentiranih nezaposlenih žena u 2000. i 2001. godini
  2000 2001 Indeks
(2000.=100)
Prosječni broj
Dana 31.12.
Udio žena u nezaposlenosti
188.502
200.652
52,7 %
203.405
214.716
53,5 %
107,9
107,0
-
Izvor: HZZ, 2002a.

 

Slika 4.3.
Slika 4.3: Struktura nezaposlenih i aktivnog stanovništva po spolu (Izvor: HZZ, 2002a, HZZ, 2002e DZS, 2002a)

 

Struktura nezaposlenih prema dobi
Mladi od 20 do 29 godina čine najveći dio nezaposlenih osoba - 33,4 posto (HZZ, 2002a), dok ih je u ukupnom aktivnom stanovništvu samo 23,1 posto (slika 4.4.; DZS, 2002c). Većinu nezaposlenih u 2001. godini čine osobe od 20 do 24 godine (72 155), slijede ih osobe od 25 do 29 godina (54 833; tablica 4.4). Međutim, u odnosu na 2000. godinu, u 2001. je broj nezaposlenih u starijoj skupini (50 i više godina) porastao za čak 22,5 posto - od 10,8 na 12,5 posto. Istovremeno je za najmlađu skupinu (od 15 do 19 godina) zabilježen pad nezaposlenosti od 4,6 posto (HZZ, 2002a).

 

Slika 4.4.
Slika 4.4: Struktura nezaposlenih i aktivnog stanovništva po dobi (Izvor: HZZ, 2002a, DZS, 2002c

 

Tablica 4.4. Struktura nezaposlenih prema dobi u 2000. i 2001. godini
Dob Aktivno
stanovništvo (%)
Nezaposleni
2000 2001. Indeks 2001/2000
broj % broj %
Od 15 do 19
Od 20 do 24
Od 25 do 29
Od 30 do 34
Od 35 do 39
Od 40 do 44
Od 45 do 49
50 i više
UKUPNO
2,8
10,3
12,8
13,3
14,2
14,6
13,6
18,4
100,0
33.288
69.669
53.372
45.365
42.419
39.462
35.570
38.728
357.871
9,3
19,5
14,9
12,7
11,9
11,0
9,9
10,8
100,0
31.754
72.155
54.833
45.895
44.778
42.131
41.215
47.435
380.195
8,4
19,0
14,4
12,1
11,8
11,1
10,8
12,5
100,0
95,4
103,6
102,7
101,2
105,6
106,8
115,9
122,5
106,2
Izvori: DZS, 2002c; HZZ, 2002a.

Struktura nezaposlenih prema stručnoj spremi
Najveći dio nezaposlenih u 2001. godini činili su kvalificirani i visokokvalificirani radnici (34,3 %; tablica 4.5). Slijede osobe sa srednjom stručnom spremom (24,3 %) te nekvalificirani radnici (18,7 %). Najmanji je udio nezaposlenosti među visokom stručnom spremom (3,9 %) i višom stručnom spremom (3,2 %). U usporedbi s prošlom godinom, najviše je povećan broj nezaposlenih polukvalificiranih radnika (za 13,1 %) i osoba sa srednjom stručnom spremom (za 7,8 %), a najmanje se povećao broj nekvalificiranih radnika (za 1,5 %; HZZ, 2002a).

Tablica 4.5. Struktura nezaposlenih prema stručnoj spremi u 2000. i 2001. godini
Stručna sprema Aktivno
stanovništvo (%)*
Nezaposleni
2000 2001. Indeks 2001/2000
broj % broj %
VSS
VŠS
SSS
KV; VKV
PKV; NSS
NKV
UKUPNO
12,1
5,2
23,7

37,0
22,0
100,0
14.221
11.238
85.517
124.385
52.436
70.074
357.871
4,0
3,1
23,9
34,8
14,7
19,6
100,0
15.007
12.063
92.211
130.484
59.310
71.120
380.195
3,9
3,2
24,3
34,3
15,6
18,7
100,0
105,5
107,3
107,8
104,9
113,1
101,5
106,2
Izvori: DZS, 2002c; HZZ, 2002a.

* Zbog donekle različite klasifikacije nije moguća direktna usporedba aktivnog stanovništva i nezaposlenih po svim kategorijama stručne spreme.

Udio nezaposlenih KV, VKV, PKV i NSS značajno je veći od udjela tih radnika u aktivnom stanovništvu (slika 4.5; DZS, 2002c). Udio visokoobrazovanih osoba među nezaposlenima značajno je manji od njihovog udjela u aktivnom stanovntištvu. Visoko obrazovanje, dakle, još uvijek relativno dobro "štiti" od nezaposlenosti.

 

Slika 4.5.
Slika 4.5: Struktura nezaposlenih i aktivnog stanovništva po stručnoj spremi (Izvor: HZZ, 2002a, DZS, 2002c)

 

Struktura nezaposlenih prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD)
Najviše nezaposlenih u 2001. godini bilo je u prerađivačkoj industriji (26,3 %) (HZZ, 2002a; tablica 4.6). Slijedi djelatnost trgovine na malo i veliko (19,1 %), hoteli i restorani (14,5 %) i građevinarstvo (9,9 %). U tim je djelatnostima broj nezaposlenih ujedno znatno veći nego što bi se to očekivalo prema broju zaposlenih u tim djelatnostima (DZS, 2002d; slika 4.6). Najmanje je nezaposlenih bilo u djelatnostima ribarstva (0,2 %) te izvanteritorijalnim organizacijama i tijelima (0,2 %), ali te djelatnosti i zapošljavaju najmanji broj radnika. U odnosu na prethodnu godinu najviše je povećan priliv u registriranu nezaposlenost iz privatnih kućanstava sa zaposlenim osobljem (čak 47,5 %) i javne uprave (19,2 %; HZZ, 2002a).

Tablica 4.6. Struktura nezaposlenih prema djelatnosti prethodnog zaposlenja u 2000. i 2001. godini
Djelatnost Zaposleni (%) Nezaposleni
2000 2001. Indeks 2001/2000
broj % broj %
Poljoprivreda i šumarstvo
Ribarstvo
Rudarstvo i vađenje
Prerađivačka industrija
Opskrba el. energijom, plinom i vodom
Građevinarstvo
Trgovina na veliko i malo
Hoteli i restorani
Prijevoz, skladištenje i veze
Financijsko posredovanje
Poslovanje nekretninama, iznajmljivanje
Javna uprava i obrana, obavezno obrazovanje
Obrazovanje
Zdravstvena zaštita i socijalna skrb
Ostale društv, socijalne i osobne usl. djel.
Privatna kućanstva sa zaposl. osobljem
Izvanteritorijalne organizacije i tijela
UKUPNO
12,2
0,3
0,4
20,4
1,8
6,6
13,8
5,7
7,4
2,3
5,3
8,6
5,7
5,8
3,6
0,2
0,0
100
12.150
497
1.078
72.586
1.252
28.312
52.277
38.721
11.606
3.110
12.647
6.418
5.688
6.886
12.310
7.391
489
273.418
4,4
0,2
0,4
26,5
0,5
10,4
19,1
14,2
4,2
1,1
4,6
2,3
2,1
2,5
4,5
2,7
0,2
100
12.103
529
995
75.717
1.289
28.506
55.112
41.900
11.487
3.028
12.653
7.652
6.045
6.755
13.151
10.902
470
288.294
4,2
0,2
0,3
26,3
0,4
9,9
19,1
14,5
4,0
1,1
4,4
2,7
2,1
2,3
4,6
3,8
0,2
100
99,6
106,4
92,3
104,3
103,0
100,7
105,4
108,2
99,0
97,4
100,0
119,2
106,3
98,1
106,8
147,5
96,1
.
Izvori: DZS, 2002d; HZZ, 2002a.

 

Slika 4.6.
Slika 4.6: Struktura nezaposlenih i zaposlenih prema djelatnosti prethodnog zaposlenja (samo za nezaposlene s radnim iskustvom) (Izvor: HZZ, 2002a, DZS, 2002d)

 

Struktura nezaposlenih prema županijama
Prosječan broj nezaposlenih je 2001. godine bio najveći u Gradu Zagrebu gdje je bilo 51 045 nezaposlenih (tablica 4.7; HZZ, 2002i). Ipak, postotak nezaposlenih je u toj županiji najmanji (manje od 15 %), jer je broj aktivnih stanovnika (zbroj zaposlenih i nezaposlenih) ovdje vrlo velik (DZS, 2002b). To se vidi i iz odnosa udjela nezaposlenih i udjela aktivnih stanovnika po županijama, prikazanog na slici 4.7. Po broju nezaposlenih iza Grada Zagreba slijedi Splitsko-dalmatinska županija sa 48 640 nezaposlenih koja je po stopi nezaposlenosti na osmom mjestu s nešto iznad 30 posto nezaposlenih. Na trećem mjestu je Zadarska županija koja ima oko 35 posto nezaposlenih i na šestom je mjestu po stopi nezaposlenosti. Najmanji broj nezaposlenih ima Ličko-senjska županija koja se po postotku ubraja u županije sa srednje velikom nezaposlenošću. To je posljedica malog broja aktivnog stanovništva u toj županiji. Međimurska županija pripada županijama s najmanjom nezaposlenošću i po broju (7917) i po stopi nezaposlenosti (manje od 20 posto).

 

Slika 4.7.
Slika 4.7: Nezaposleni i aktivno stanovništvo po županijama DZS, 2002b; HZZ, 2002i.(Izvor: DZS, 2002b, HZZ, 2002i)

 

Stope nezaposlenosti su najviše u Vukovarsko-srijemskoj, Šibenskoj i Brodsko-posavskoj županiji. Relativno najmanje stope nezaposlenosti su u Gradu Zagrebu, Istarskoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj i Primorsko-goranskoj županiji.

Tablica 4.7. Nezaposleni po županijama u 2001. i 2002. godini
Županija Aktivno
stanovništvo (%)
Nezaposleni
2000 2001. Indeks 2001/2000
broj % broj %
Zagrebačka
Krapinsko-zagorska
Sisačko-moslavačka
Karlovačka
Varaždinska
Koprivničko-križevačka
Bjelovarsko-bilogorska
Primorsko-goranska
Ličko-senjska
Virovitičko-podravska
Požeško-slavonska
Brodsko-posavska
Zadarska
Osječko-baranjska
Šibensko-kninska
Vukovarsko-srijemska
Splitsko-dalmatinska
Istarska
Dubrovačko-neretvanska
Međimurska
Grad Zagreb
UKUPNO
7,4
3,6
3,9
3,2
4,2
2,9
3,3
7,2
1,1
2,0
1,8
3,7
3,3
7,1
2,3
4,2
9,9
4,9
2,7
3,1
18,2
100
17.412
8.284
16.951
15.447
12.338
8.204
13.616
22.899
3.982
8.946
6.857
18.153
15.478
33.051
13.171
21.624
46.939
11.446
10.300
8.230
44.543
357.872
4,9
2,3
4,7
4,3
3,4
2,3
3,8
6,4
1,1
2,5
1,9
5,1
4,3
9,2
3,7
6,0
13,1
3,2
2,9
2,3
12,4
100
19.915
8702
19.919
16.283
12.201
8.634
14.039
23.007
4.173
9.917
7.340
18.747
15.994
35.158
13.989
23.118
48.640
11.105
10.354
7.917
51.045
380.197
5,2
2,3
5,2
4,3
3,2
2,3
3,7
6,1
1,1
2,6
1,9
4,9
4,2
9,2
3,7
6,1
12,8
2,9
2,7
2,1
13,4
100
114,4
105
117,5
105,4
98,9
105,2
103,1
100,5
104,8
110,9
107
103,3
103,3
106,4
106,2
106,9
103,6
97
100,5
96,2
114,6
106,2
Izvori: DZS, 2002b; HZZ, 2002i.

Struktura nezaposlenih prema stažu
Prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (prema DZS, 2001), najviše nezaposlenih nema nikakvog radnog iskustva (28 %; slika 4.3). Do jedne godine staža ima daljnjih 12 posto nezaposlenih. Oko 30 posto nezaposlenih ima od jedne do 10 godina staža, 16 posto od 10 do 20, a 13 posto nezaposlenih ima ima 20 i više godina staža.

 

Slika 4.8.
Slika 4.8: Struktura nezaposlenih po radnom stažu (Izvor: HZZ, prema DZS, 2001)

 

Struktura nezaposlenih prema dužini čekanja na zaposlenje
Većina trenutno nezaposlenih čeka na zaposlenje manje od godine dana (48%; slika 4.4). Od toga, dvije trećine čeka na posao do šest mjeseci. Oko 20 posto nezaposlenih čeka na posao od jedne do dvije godine, 11 posto od dvije do tri godine, a 21 posto nezaposlenih čeka posao već više od tri godine (HZZ, prema DZS 2001).

 

Slika 4.9.
Slika 4.9: Struktura nezaposlenih po duljini čekanja na zaposlenje (Izvor: HZZ, prema DZS, 2001)

 

Primanje novčane naknade
Samo mali broj nezaposlenih prima novčanu naknadu (slika 4.5). Dok je 1991. godine novčanu naknadu primalo čak 30 posto nezaposlenih, broj takvih odnosa naglo se smanjio tijekom rata (samo 10% 1993. godine), dok se posljednjih godina zadržava na oko 18 posto nezaposlenih (HZZ, prema DZS 2001).

 

Slika 4.10.
Slika 4.10: Udio nezaposlenih osoba . primatelja novčane naknade, od 1991. do 2000. (Izvor: HZZ, prema DZS, 2001)

 

Nezaposlenost krajem 2002

U ljeto 2002. javile su se nade da se trend rasta broja nezaposlenih - prema administrativnim izvorima - zaustavlja, pa čak i da mijenja smjer. Prve naznake desile su se krajem srpnja 2002. kada je nakon deset godina zabilježen pad nezaposlenosti u odnosu na lipanj - iako samo za 0,6 posto. Do tada je bilo uobičajeno da "u srpnju evidentirana nezaposlenost počinje rasti zbog povećanog priliva u evidenciju Zavoda osoba koje su završile redovito školovanje" (HZZ, 2002d). Ipak, u odnosu na srpanj 2001. nezaposlenost je u srpnju 2002. porasla za 4,1 posto.

Trend je nastavljen u kolovozu 2002. godine, kada je u odnosu na srpanj zabilježen pad od 0,8 posto iako je petnaestogodišnji prosjek promjene nezaposlenosti od srpnja na kolovoz +0,3 posto. Kao najvjerojatniji razlog za ovakav produženi trend pada nezaposlenosti navedena je produžena turistička sezona (HZZ, 2002e). U rujnu 2002. godine podaci su bili još optimističniji: ne samo da je zabilježen pad nezaposlenosti u odnosu na kolovoz (za 1,0 %), nego je zabilježen i pad nezaposlenosti u odnosu na rujan 2001. godine (za 0,2 %; HZZ, 2002f). U listopadu 2002. godine nezaposlenost u odnosu na rujan ponovno je smanjena za 0,2 posto, a u odnosu na listopad 2001. godine za 2,2 posto (HZZ, 2002h).

Razlozi promjene broja nezaposlenih mogu se podijeliti u dvije osnovne skupine: (1) manji broj novoprijavljenih u evidenciju nezaposlenih i (2) povećan broj izlazaka iz evidencije nezaposlenih (prema HZZ, 2002f).

U listopadu 2002. godine bilo je 10,6 posto manje novoprijavljenih u evidenciju nezaposlenih u odnosu na rujan 2002. godine i 33,6 posto manje u odnosu na listopad 2001. godine. Dio ovog smanjenja rezultat je produžene turističke sezone - do listopada 2002. godine u evidenciju se vratilo samo 33 posto sezonskih radnika. Dio je međutim uzrokovan promjenom sustava. Prijava na Zavod više nije uvjet za dobivanje zdravstvenog osiguranja, pa HZZ pretpostavlja da se dio mladih više ne prijavljuje odmah nakon završetka školovanja (Crnković-Pozaić,2002; prema HINA, 2002). Nadalje, u skladu sa nedavno donešenim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, 32/02.) u HZZ-u se od rujna 2002. godine vodi statistika nove kategorije osoba na tržištu rada, takozvanog tražitelja zaposlenja. To su osobe koje se mogu javiti Zavodu radi promjene zaposlenja, odnosno posredovanja, savjetovanja i informiranja, bez obveze redovnog javljanja. Potkraj listopada bilo je 4 827 tražitelja zaposlenja (prema HZZ, 2002h). Uglavnom su to mlade osobe srednje stručne spreme koje na ovaj način nemaju status nezaposlene osobe.

Kao jedan od mogućih uzroka povećanog broja izlazaka iz evidencije nezaposlenih navodio se porast broja zapošljavanja. Tako je u rujnu 2002. godine zamijećen znatan porast broja zaposlenih iz evidencije Zavoda - čak 53,9 posto više u odnosu na kolovoz, i 38,5 posto više u odnosu na rujan 2001. godine. Na žalost, ovaj se trend nije nastavio u listopadu kada je u odnosu na rujan došlo do pada od 30,6 posto, a u odnosu na listopad 2001. godine do pada od 28,8 posto (HZZ, 2002h). Mogući razlog je činjenica da je 2976 ili 18,6 posto svih zaposlenih u rujnu 2002. godine "nastalo" samo "uslijed povećane ažurnosti unosa putem kontrole zapošljavanja u mirovinskom osiguranju" (HZZ, 2002f). Drugi uzrok povećanog broja izlazaka iz evidencije nezaposlenih proizlazi iz promjene zakonskih odredbi. Novim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Narodne novine, 32/02.) između ostalog su postroženi kriteriji evidentiranja nezaposlenih. Sada se nezaposlena osoba briše iz evidencije ukoliko se dva na mjeseca za redom nije prijavila na Zavod bez valjanog obrazloženja. U listopadu je osoba izbrisanih na taj načinosoba bilo čak 7741. Daljnje 1034 osobe su u tom mjesecu izbrisane zbog toga što nisu aktivno tražile posao i/ili nisu bile raspoložive za rad. U listopadu su ukupno izbrisane 11 022 osobe, odnosno 14,3 posto više nego u rujnu 2002. godine (HZZ, 2002h).

Zbog svega navedenog, vrlo je teško zaključiti koliko je zabilježeno smanjenje nezaposlenosti rezultat povećane gospodarske aktivnosti, odnosno povećanog broja radnih mjesta, a koliko posljedica promjena zakona i sustava. HZZ procjenjuje da je u rujnu 2002. godine oko 6615 nezaposlenih izašlo iz evidencije samo zbog zakonskih i sustavnih promjena. Kad se na temelju tog podatka korigiraju službene brojke o broju nezaposlenih u rujnu (slika 4.11 ), optimistične procjene o zaustavljanju pa čak i o promjeni trenda rasta nezaposlenosti pokazuju se najvjerojatnije preuranjenima.

 

Slika 4.11.
Slika 4.11: Promjena broja nezaposlenih po mjesecima od 2000-2002 g. i procjena broja nezaposlenih u rujnu 2002. bez utjecaja zakonskih i sustavnih promjena (Izvor: HZZ, 2002f)

 >>> 2. Uzroci nezaposlenosti

^